PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læreplaner er et pædagogisk redskab til at arbejde bevidst og systematisk med den pædagogiske praksis i en daginstitution. Lærerplaner fortæller noget om, hvilke mål og værdier der ligger til grund for den pædagogiske hverdag, og hvad vi vægter højt i vores planlægning af de daglige aktiviteter og gøremål.

Gyngehesten skiller sig ud i forhold til en traditionel daginstitution, da børnene er legestuen sammen med en forælder, bedsteforælder eller barnepige. Børnene har derfor trygheden ved deres primære omsorgsperson, samtidig med at de møder andre børn og voksne i et givende læringsmiljø. Med faste ritualer og rammer om dagens aktiviteter, dannes der relationer og venskaber i et særligt børnefællesskab og i en kontinuerlig børnegruppe, hvor man mødes én eller flere faste dage om ugen. Den daglige pædagogiske praksis, bærer derfor stort præg af samspillet med forældre/primære omsorgsperson og den daglige leder og medhjælpere.

Det er vigtigt for os som bestyrelse, at de voksne som kommer i legestuen, kan få redskaber, sparring og inspiration til, at fremme en positiv udvikling hos deres børn indenfor alle seks læreplanstemaer. Derfor er læreplaner ligeså meget forældrenes arbejdsredskab, som det er personalet i legestuens. Legestuen Gyngehesten skal være et sted med en positiv og imødekommende atmosfære, hvor alle føler sig velkomne og hørt. Vi tror på, at hvis forældrene føler, at legestuen er et trygt og inspirerende sted, så vil børnene også gøre det. Vi ønsker at legestuen skal give muligheder for aktiviteter, der stimulerer børnenes fantasi og kreativitet, samt giver rum til fysisk udfoldelse. i Gyngehesten lægger vi vægt på de kulturelle værdier - både Gyngehestens egne, andres og de danske. Det er vores mål, at børnene oplever legestuen som spændende og udfordrende, og hvor de trygt kan udforske hinanden og omgivelserne med en vished om at blive mødt med respekt og anerkendelse.

 

lÆRING I DAGLIGDAGEN

Gyngehesten åbnes hver dag kl. 9.30 (torsdag dog kl. 9.00) ved at:

 • Der låses op og lyset på stuerne tændes
 • Stolene tages ned fra bordene
 • Louise sætter kaffe og the på til forældrene
 • Dagens aktivitet gøres klar ved bordet

Modtagelsen af børn og forældre sker ved at:

 • Louise, Karen og Lotte siger god morgen
 • Kort snak om, hvad der er sket siden sidste uge med forældre og børn
 • Nu og her - er det en god morgen, hvad rør sig lige nu
 • Børn og forældre går ind på stuen og leger

Morgensamlingen foregår sådan, at:

 • Alle sætter sig i puderummet kl. 10.00
 • Vi synger fælles "Høne-Pøne"-velkomstsang
 • Vi synger navnesang, børnene siger selv deres navne
 • Vi får rasleæg, børnene venter på tur og tager æg i kurven
 • Vi synger rasleægs-sang og gemmer ægget forskellige steder på kroppen.
 • Vi synger 2-3 sange, børnene selv vælger
 • Vi går ud på stuen og laver børnegymnastik, som slutter af med en løbetur rundt om bordet.
 • Lotte introducerer dagens aktivitet og sætter den i gang.
 • Fælles aktiviteten varer ca. en halv time, derefter leger børnene på stuen.

Aktivitetsplanerne tager udgangspunkt i de seks pædagogiske læreplanstemaer, (Se også plakaterne til højre):

 • Tema 1: Barnets alsidige personlige udvikling
 • Tema 2: Sociale kompetencer
 • Tema 3: Sprog
 • Tema 4: Krop og bevægelse
 • Tema 5: Naturen og naturfænomener
 • Tema 6: kulturelle udtryksformer og værdier

Gyngehesten arbejder med temaerne 1,2,3, 4 og 6 hver dag.  Gyngehesten har ingen legeplads, så tema 5 har vi fokus på i forbindelse med årstidernes skiften, brug af naturens materialer i kreative aktiviteter, på ture ud af huset og ved læringsforløb hos Natursamarbejdet i Aarhus. 

Da børn og forældre typisk kun er 3 timer i Gyngehesten om ugen, er aktiviteterne overordnet tænkt som dels omdrejningspunkt for socialt fællesskab i Gyngehesten, dels som inspiration til at arbejde videre med de seks læreplanstemaer udenfor Gyngehestens åbningstid. 

Vi kommer igennem alle seks temaer i løbet af et år. Se årshjul nedenfor. Aktiviteterne dokumenteres via billeder på hjemmesiden. Aktiviteterne evalueres og tilpasses holdene uformelt i dagligdagen med forældrene samt formelt ved bestyrelsesmøderne ca. hver anden måned.

Fællesspisning foregår sådan, at:

 • Forældre og børn begynder at rydde op efter aktiviteten senest kl. 11.00, så der bliver plads ved bordet.
 • Der vaskes hænder og alle sætter sig ved bordet 11.15.
 • Vi synger fælles madsang 
 • Lotte giver fælles beskeder om aktivitetsplaner, ture ud af huset, info fra de andre hold mv.
 • Der spises madpakker.
 • Bagefter serveres der fælles frugt til alle. Børnene lader fadet gå rundt og venter på tur.
 • Senest kl. 12.00 ryddes der op fra frokost, bordet tørres af, stolene sættes op, der fejes.
 • Børnene leger færdigt og rydder op sammen med forældrene.
 • Kl. 12.15 synger vi farvel-sange; "1-og-2-og-3-og-4" hvor børnene vælger bevægelses-aktiviteter og "farvel nu til alle". 
 • Sanglegene slutter af med løbetur til garderoben.
 • Børn og forældre gør sig færdige, Louise, Karen og Lotte siger farvel.
 • Kl. 12.30 lukker Gyngehesten.

*På eftermiddagsholdene er rutinerne lidt anderledes, da der tirsdag eftermiddag er et baby-hold og torsdag eftermiddag et storebørnshold med skoleaktiviteter. Fredag er aktiviteterne også delt op, så de mindste børn følger morgenrutinerne, mens de ældste børn er i skolestue.

 

ÅRETS GANG I GYNGEHESTEN

Årshjulet illustrer, hvad vi fx kan finde på at lave.

De aktuelle aktiviteter finder du under fanebladet "Aktiviteter hver uge".

 

Læreplan, barnets alsidige personlige udvikling
Læreplan, sociale kompetencer
Læreplan, sprog
Læreplan, krop og bevægelse
Læreplan, naturen og naturfænomener
Læreplan, kulturelle udtryksformer og værdier