PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læreplaner er et pædagogisk redskab til at arbejde bevidst og systematisk med den pædagogiske praksis i en daginstitution. Lærerplaner fortæller noget om, hvilke mål og værdier der ligger til grund for den pædagogiske hverdag, og hvad vi vægter højt i vores planlægning af de daglige aktiviteter og gøremål.

Gyngehesten skiller sig ud i forhold til en traditionel daginstitution, da børnene er legestuen sammen med en forælder, bedsteforælder eller barnepige. Børnene har derfor trygheden ved deres primære omsorgsperson, samtidig med at de møder andre børn og voksne i et givende læringsmiljø. Med faste ritualer og rammer om dagens aktiviteter, dannes der relationer og venskaber i et særligt børnefællesskab og i en kontinuerlig børnegruppe, hvor man mødes én eller flere faste dage om ugen. Den daglige pædagogiske praksis, bærer derfor stort præg af samspillet med forældre/primære omsorgsperson og den daglige leder og medhjælpere.

Det er vigtigt for os som bestyrelse, at de voksne som kommer i legestuen, kan få redskaber, sparring og inspiration til, at fremme en positiv udvikling hos deres børn indenfor alle seks læreplanstemaer. Derfor er læreplaner ligeså meget forældrenes arbejdsredskab, som det er personalet i legestuens. Legestuen Gyngehesten skal være et sted med en positiv og imødekommende atmosfære, hvor alle føler sig velkomne og hørt. Vi tror på, at hvis forældrene føler, at legestuen er et trygt og inspirerende sted, så vil børnene også gøre det. Vi ønsker at legestuen skal give muligheder for aktiviteter, der stimulerer børnenes fantasi og kreativitet, samt giver rum til fysisk udfoldelse. I legestuen Gyngehesten lægger vi vægt på de kulturelle værdier, og ønsker at børnene får en god forståelse for samspillet med naturen. Det er vores mål, at børnene oplever legestuen som spændende og udfordrende, og hvor de trygt kan udforske hinanden og omgivelserne med en vished om at blive mødt med respekt og anerkendelse.

 

 

LÆRING I DAGLIGDAGEN

Læring, udvikling og trivsel finder sted i barnets samspil med andre. Legen er derved en hel central del af barndommen. Det er i legen, børn afprøver sig selv og skaber nære relationer til andre børn. Læring er en aktiv og dynamisk proces, hvor barnet lærer i samspil med den omverden og de mennesker, det er sammen med. Læring sker gennem relationer, barnets spontane oplevelser, gennem leg samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. I vores dagligdag, er vi meget opmærksomme på at have en god fordeling af både voksenstyrede aktiviteter samt af fri leg. Den nærværende og anerkendende relation mellem barn og voksen er grundlaget for, at læring kan finde sted – børnene skal opleve, at de er i trygge rammer med varme, engagerede voksne – og de skal opleve, at de bliver set og forstået.

Legen rummer en mangfoldighed af sociale og kulturelle læreprocesser. I legen øver børnene sig på at forstå̊ deres verden ved at være nysgerrige, søgende, udforskende og skabende i forhold til deres omgivelser. Via legen indgår de i tætte relationer til hinanden, og venskaber opstår. I legen lærer det enkelte barn om normer og sociale spilleregler, som er nødvendige for at kunne indgå̊ i et fællesskab med andre mennesker. Barnet lærer at organisere, strukturere og udfordre egne grænser og herved gøres nye erfaringer, som har betydning for personlighedsudviklingen.

Gennem forhandlinger og kommunikation, får børnene kendskab til og forståelse for hinanden. Legen giver dem mulighed for at afprøve grænser i forhold til andre børn, de lærer at styre efter egne mål, de lærer at forhandle, og de lærer at gå på kompromis. Det er i det sociale fællesskab, at børnene får prøvet sig selv af og derved øger de kendskabet sig selv. Vi er også meget opmærksomme på den læring, der finder sted i hverdagens aktiviteter. De børn der går i legestuen, er ofte vandt til, at være en del af de praktiske opgaver i hjemmet, da de ikke er i en traditionel institution mange timer om dagen. Vi understøtter selvfølgelig denne læring naturligt i vores dagligdag, ligesom at vi understøtter børnenes naturlige ønske om at være selvhjulpne. I legestuen Gyngehesten, forsøger vi hele tiden at blive bedre til at skabe de bedste vilkår for børnenes udvikling og læring. Legestuen skal være et godt supplement til børnenes hverdag sammen med deres primære personer.

Læreplan, krop og bevægelse
Læreplan, sprog
Læreplan, sociale kompetencer
Læreplan, kulturelle udtryksformer og værdier
Læreplan, naturen og naturfænomener
Læreplan, barnets alsidige personlige udvikling